Mali Hizmetler

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ABDURRAHMAN GÖLBAŞI
Mali Hizmetler Memuru

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ABDURRAHMAN GÖLBAŞI tarafından vekaleten yürütülmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri

 

1- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesinin çalışmalarını yürütmek.

2- Kalite Yönetim Merkezinin sekreter yasını yürütmek.

3- İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini de içeren idari bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak.

4- Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

5- Ön Mali Kontrol Faaliyetini yürütmek.

6- İç Kontrol sisteminin kurulması standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.

7- Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

8- Bütçe kayıtlarını tutmak ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

9- Genel Bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

10-Belediyemize tahakkuk etmiş, hak ediş, firma ve şahıslara ait ödemeleri yapmak.

11-Belediyemizde çalışan işçi ve memur personele ait ödemeleri yapmak.

12-Harcama Birimleri tarafından hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

13-İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek.

14-İdarenin diğer idareler nezdindeki takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

15-Mali kanunlarla ilgili mevzuatların uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

16-Belediyemizde çalışan işçi, memur, stajyer, başkan, encümen, meclis ve komisyon maaşlarının bordrolandırılarak ödenmesi.

17- Belediyemizde çalışan personelin yasal kesintilerinin yapılarak ödenmesinin sağlanması.

18-Asker aile yardımı ödemelerinin bordrolandırılıp ödenmesi.

19- Belediyenin bütçe ve muhasebe tüzük yönetmeliklerinde belirtilen kaideler doğrultusunda Belediye Başkanına, Encümene ve Meclise sunarak anlatmak.

20-Yürürlüğe giren bütçenin yıl içinde uygulanmasını takip etmek, kesin hesaplarını çıkarmak ve Encümene ve meclise sunarak anlatmak.

21-Belediyenin iç ve dış kredilerini takip etmek.

22-Belediyenin tahvil, bono ve kıymetli kağıtlarının hesaplarını tutmak.

23-Belediye ile ilgili para transferinin kayıtlarını tutmak ve işlem yapmak.